Cesta otevřená

Popis projektu

[26.11.2014] Naším hlavním a v současné době jediným projektem je CESTA OTEVŘENÁ, jehož záměrem je zprůchodnění historické pěší spojnice městeček Spálené Poříčí a Blovice. Projekt vznikal a nadále běží ve velmi úzké spolupráci s Komisí pro krajinu a cestovní ruch při městském úřadě ve Spáleném Poříčí.

V prosinci roku 2011 se našemu sdružení podařilo uspět v programu NADACE VIA „Velké komunitní granty ČSOB“ a realizace projektu byla podpořena částkou 300 000 Kč. Další finanční či materiálovou pomoc přislíbila i obě města, na jejichž pozemcích trasa obnovované cesty leží. Doba realizace projektu je prosinec 2011 až listopad 2012.

 1. K ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU
  • Obnova průhledů na židovský hřbitov
  • Osazení informační tabule – zaměření bude vybráno s veřejností, pravděpodobně židovský hřbitov / historie židovské komunity.
  • Řešení přístupu ke hřbitovu – přechod přes vodu i zprůchodnění pěšinky řeší v rámci své semestrální práce studenti Ústavu umění a designu Západočeské university v ateliéru Prof. Beránka. Mělo by se jednat o „měkké“ řešení, přírodní materiály… Návrhy na řešení budou před realizací představeny veřejnosti.
 2. CECIMA
  • Oprava podmáčené části cesty na konci zahrádkové kolonie, osazení propustku pod cestou
  • Zásyp dalších rozbahněných míst na cestě
 3. PANELKA
  • Výsadba jednostranné aleje. Návrh je zpracováván studenty CSOŠ ve Spáleném Poříčí obor Ekologie a zájemci z řad studentů gymnázia v Blovicích. Studenti pracují v rámci předmětu Praxe pod odborným vedením pedagogů, krajinného architekta a zahradníka. Součástí návrhu je průzkum terénu. Na jeho základě bude navrženo využití stávajících náletových dřevin, odstranění poškozených a neperspektivních jedinců, zohledněny stávající keřové porosty.
  • Vyčištění odpadků a menších skládek z křovin podél cesty
 4. RYBNÍKY
  • Dva nové rybníky. Do okolí rybníků projekt nezasahuje.
 5. KŘIŽOVATKA
  • Likvidace černé skládky
  • Vyřešení podmáčené cesty. V tomto úseku je potřeba provést odvodnění pozemku – proběhne ve spolupráci s městem Blovice. V tomto místě je také nutné provést zaměření pozemků, v terénu ani z map není zcela jasné, kudy původní cesta procházela.
 6. vDUBOVÁ ALEJ
  • Zprůchodnění cesty, vyčištění od náletů a trnin, navrácení cesty do původní aleje. Uvolnění vzrostlých stromů z náletů. (Nejedná se o likvidaci všech stávajících keřových porostů, pouze o zprůchodnění středem aleje.)
 7. VELKÝ REMÍZ A
  • Beze změn
 8. VELKÝ REMÍZ B
  • Vyčištění původní cesty od trnin
  • Osazení mezníku na hranici katastrů, přírodní posezení v místě vyhlídky. Návrh je zpracováván studenty Ústavu umění a designu Západočeské university v ateliéru Prof. Beránka. Návrh bude projednán s veřejností.
 9. TŘEŠŇOVKA
  • Vyčištění průchodu ve staré třešňové aleji
  • Otevření výhledů do krajiny
  • Posouzení provozní bezpečnosti starých stromů – odstranění nebezpečných stromů či větví, naší snahou je ponechání co největšího počtu starých stromů či jejich torz na místě
  • Dosadba nových stromů – třešně
  • (Instalace informační tabule o vzniku cesty)
 10. OD KARLOVA
  • Asfaltová místní komunikace, spojnice Spáleného Poříčí se statkem a osadou Karlov.
  • Beze změn
 11. POD TISOVCEM
  • Asfaltová místní komunikace, spojnice Spáleného Poříčí s osadou Karlov
  • Výsadba bariérové zeleně po západní straně cesty – keře, stromy. Silnice v zimě zafoukává sněhem; návrh osázení zpracovávají studenti CSOŠ, bude veřejně představen.
 12. SPÁLENÉ POŘÍČÍ – průchod intravilánem
  • Beze změn
  • Osazení informační tabule k židovskému hřbitovu
 13. KE KAPLIČCE
  • Dosazení neujmutých ovocných stromků (8-10 ks) do stávající aleje (vysázena s veřejností za podpory Nadace Partnerství roku 2006)
  • návaznost na cestu k Milínovu (alejové výsadby z roku 2009, projekt Města Spálené Poříčí)
 14. KE ŠMOULOVU
  • Existující a používaná prašná cesta s oboustrannou alejí.
  • Alej vysázena postupně v minulých zhruba 12 ti letech místním Ekocentrem ČSOP (partnerská organizace projektu Cesta otevřená). V souvislosti s projektem „Cesta otevřená“ bude proveden zdravotní řez na alejových stromech - řez provedou studenti CSOŠ v rámci studijních praxí.
 15. K PASTVIŠTI
  • Výsadby podél bezpečnostního příkopu (k zachycení přívalových srážek). Návrh výsadeb opět připraví studenti CSOŠ.
  • Osázení meze podél cesty k Pastvišti v úsecích, které jsou v majetku města Spálené Poříčí.