Stanovy

Stanovy občanského sdružení

„TOPLAND BRD o.s.“

Článek I.

Název a sídlo sdružení Název sdružení je : TOPLAND BRD o.s. (dále jen sdružení) Sídlo sdružení je na adrese Republikánská 276, Spálené Poříčí, 335 61

Článek II.

Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek III.

Základní cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou:
 • Ochrana krajiny a přírody, což je hlavním posláním sdružení
 • Ochrana a podpora kulturní krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině, kterou Česká Republika podepsala roku 2004
 • Zvyšování povědomí občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů o hodnotě krajin, jejich úloze a jejich změnách. (Evropská úmluva o krajině, článek 6A)
 • Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 • Rozvoj vztahů mezi lidmi, podpora občanské společnosti
 • Ochrana zeleně v krajině i sídlech
 • Ochrana životního prostředí

Článek IV.

Formy činnosti sdružení Hlavními formami činnosti sdružení jsou:
 • Praktická činnost členů sdružení zaměřená na obnovu a péči o kulturní krajinu ve všech jejích aspektech.
 • Spolupráce s dalšími sdruženími a organizacemi majícími za svůj hlavní cíl ochranu krajiny a přírody a/nebo výchovu a osvětu v těchto oblastech. Spolupráce s orgány místní samosprávy a orgány ochrany krajiny.
 • Pořádání seminářů, workshopů, přednášek, konferencí a exkursí zaměřených na cíle sdružení
 • Účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • Poskytování konzultací v oblasti péče o krajinu, její kulturní i přírodní hodnoty a v oblasti práce s veřejností, zapojování veřejnosti do plánovacích procesů (tzv. veřejné plánování)
 • Osvěta, zaměřená na budování vztahu lidí ke krajině, v aspektech kulturních i přírodních
Další možné formy činnosti a jejich upřesnění stanoví členská schůze.

Článek V.

Členství ve sdružení Práva a povinnosti členů sdružení Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání. Členství ve sdružení zaniká
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy
 • úmrtím člena sdružení
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Člen má právo
 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • Člen má povinnost
  • dodržovat tyto stanovy a usnesení orgánů sdružení, jednat v souladu s cíli sdružení
  • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
  • písemně informovat výbor sdružení o všech svých aktivitách provozovaných jménem sdružení
  • účastnit se jednání orgánů sdružení

  Článek VI.

  Orgány sdružení Orgány sdružení jsou:
  • členská schůze
  • výbor sdružení
  • revizor sdružení
  A Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně dvakrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu a počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 většiny přítomných členů (pokud tyto stanovy neurčí jinak) jinak. Výbor je povinen svolat členskou schůzi do 1 měsíce pokud o to požádá alespoň 1/3 členů sdružení, nebo revizor. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny
  • volí výbor sdružení a revizora, případně je odvolává
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
  • přijímá nové členy, rozhoduje o vyloučení člena sdružení
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
  • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků
  • rozhoduje o zániku sdružení
  B Výbor sdružení Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou. C Revizor sdružení Revizor sdružení:
  • Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze
  • Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi
  • Je volen členskou schůzí v tajné volbě

  Článek VII.

  Územní jednotky sdružení Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

  Článek VIII.

  Jednání jménem sdružení
  • Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

  Článek IX.

  Zásady hospodaření Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy tvoří příspěvky jeho členů (jsou-li stanoveny), dary, dotace, granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. III. a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5000 Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

  Článek X.

  Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.