Z Čížkova na Chynín

Popis záměru projektu Z Čížkova na Chynín

[27.11.2014] Projekt se týká obnovy části (pěší) cesty propojující obce Čížkov a Chynín. (viz grafická příloha). Zarostlá část cesty mezi obcí Čížkov a lesem (v majetku obce Čížkov) byla v minulém roce zprůchodněna (odstranění křovin, urovnání terénu) soukromým zemědělcem, členem našeho sdružení Honzou Velíkem, na jeho vlastní náklady. V obnově cesty bychom s ním, obcí Čížkov, Čížkovskou mateřskou školou a se všemi vlastníky dotčených pozemků, rádi spolupracovali. Vítáme jakékoli další zájemce.

Podél cesty, která by se mohla stát příjemnou vycházkovou trasou, bude vysázena jednostranná alej z ovocných dřevin (třešně, hrušně) – pokud se nám podaří zajistit místní historické odrůdy, dáme jim přednost. Jedná se o úsek cesty dlouhý cca 600 m. V místech zajímavých výhledů, zalomení cesty apod. bychom chtěli vysadit lípy. Rádi bychom pokračovali nejen v obnově přírodních, ale i kulturních hodnot krajiny. K cestě bychom chtěli osadit opravený křížek (nalezený v hospodářské části jedné z čížkovských usedlostí), doplněný tradiční výsadbou dvojice lip a jednoduchou lavičkou.

Součástí žádosti o dotaci je i úmysl vysázet několik remízů na pozemku PK 208/3. Napomohly by ke zjemnění mozaikovitosti krajiny, rozčlenění velké plochy polí. Krom toho se mohou stát ochranou před větrem a větrnou erozí na poměrně otevřeném místě. Ke zvýšení biodiverzity v krajině uvažujeme i o založení tůně pro obojživelníky v podmáčeném cípu louky výše uvedeného pozemku (viz grafická příloha). Jednalo by se o jednoduché vyhloubení tůně v místě s vysokou hladinou spodní vody a o osázení břehu mokřadními rostlinami.

(Máme souhlas majitelů pozemků s výsadbou i s celkovou realizací projektu.)